Logo
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỬU LONG
Số 01, Đường 1/5, Phường 1, TP.Vĩnh Long – Vĩnh Long
Điện thoại: (84 270) 3 823616 - (84 270) 3 823611
Việt Nam English Français
Hướng dẫn đăng nhập
Được gửi: ngày 2/12/2010
Cổ đông vui lòng đăng nhập với tài khoản như sau:
 
Tên đăng nhập:  Tên Cổ đông.Mã Cổ đông  (viết không bỏ dấu; không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Giữa Tên và Mã cổ đông là dấu chấm ".")
 
Mật khẩu:  Mã cổ đông (phân biệt chữ hoa, chữ thường)
 
Ví dụ:     Cổ đông:   Nguyễn Văn An ;         Mã Cổ đông:   B01
 
Đăng nhập như sau:
 
Tên đăng nhập:   AN.B01    hoặc   an.b01
Mật khẩu:    B01
 
Chú ý:  Mật khẩu do công ty thiết lập lần đầu viết hoa
Thông tin mới hơn
Thông tin cũ hơn
Đăng nhập nội bộ
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Tỷ giá